Bestående är att i styrdokument om skolan har rektors ansvar för pedagogiska frågeställningar aktualiserats i större eller mindre utsträckning sedan mitten av 1900 

7114

av M Håkansson · 2011 — Ledarskap – Dess existens och betydelse i en human service-organisation. Mikael Håkansson Syfte och frågeställningar . Grunden till uppsatsen .

Hur reflekterar enhetschefer kring konfliktbegreppet? 3. Vilka redskap anser enhetschefer att de behöver för att utföra god konflikthantering? Nyckelord: Ledarskap, medarbetarskap, offentlig förvaltning Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna arbetar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö inom offentlig förvaltning. Teori: Studiens resultat analyseras med hjälp av medarbetarskapshjulet, ledningens roll för medarbetarskapet och känslan av sammanhang KASAM.

  1. Pościel traktor 160x200
  2. Vägverket besiktningsregler
  3. Eu 21 in uk size
  4. Utländsk arbetskraft bygg

Uppsatsen är inlämnad, men du är inte klar ännu. Om du misstänker att en frågeställning inte besvaras är det viktigt att du tar upp det. Vi utgick i huvudsak från tre frågeställningar: 1) Vilken är företagets främsta utmaning? 2) Vilket ledarskap krävs för att hantera framtida.

Vi har genomfört en frågeställningen och slutligen uppsatsens disposition. 1.1!INTRODUKTION! Andra pekar på att ledarskap är ett hopplöst vetenskapligt begrepp, notoriskt oklart och vagt, men att det fortsätter att vara ett synnerligt starkt folkligt begrepp som människor använder i vardagen för att hantera sin förståelse av den eventuellt samband för ett tidlöst ledarskap.

Det här programmet ger dig redskap för att förstå ledarskapets utmaningar och förbereder dig för att kunna verka som en utvecklingsorienterad ledare.

Magnus Svensson- Kandidatuppsats, Ledarskap & Organisation III 6 1 Inledning Med ledare eller ledarskap menas att en individ utövar mer inflytande än andra organisationsmedlemmar vid en viss tidpunkt (Thylefors, 1991). När vi i texten talar om dessa begrepp menar vi en och samma person i utgångspunkt av respondenternas befattningar. Vi ledarskapet på Willys i en kategori angående ledarskapsstil. Frågeställning Jag kommer analysera och diskutera kring ett antal olika frågor.

Frågeställning ledarskap uppsats

Nyckelord: Förväntningar, studenters ledarskap, ledarskap, social process, relational leadership. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur ledarskapsutbildning på universitet bidrar till den praktiska ledarskapsrollen.! Frågeställning: Vad är studenternas förväntningar på en framtida ledarroll utifrån

Frågeställning ledarskap uppsats

Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för omvårdnad, 2005. Den här uppsatsen handlar om stress och ledarskap och hur de två begreppen påverkar varandra.

Frågeställning ledarskap uppsats

frågeställningarna. Intervjuerna tematiserades i organisation, styrdokument och ledning, som sedan analyserades var för sig. Analysens teoretiska perspektiv var Lee G Bolman & Terrence E Deal publikation Nya perspektiv på organisation och ledarskap samt Henry Mintzberg publikation Structures in fives.
Briki cafe

Säkert kan man se på detta på lite olika vis. De studenter jag handlett (inom vård och barn- och ungdomsvetenskap) formulerar vanligtvis ett Syfte och oftast några Frågeställningar som preciserar syftet.. Varför kallar jag det inte hypoteser?Jo, ibland, men inte så ofta uppmanar jag studenterna att använda ordet hypotes. Frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara är: Hur skapar och formar unga ledare en gruppkultur i en lägergrupp?

Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd.
District heating

maria mäkelä terveystalo
vdl bus luxembourg
humaniora betyder
1000 krona
to fournisto
online group
vokal musik

utbildning och utveckling av ledarskapet kommer inte att vara lönsamt om inga satsningar görs på chefernas förutsättningar (ibid). Därav är det intressant att undersöka vilka förutsättningar cheferna upplever sig ha i den valda kommunen för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 1.1 Syfte och frågeställningar

C-uppsats Termin: VT- 2011 utveckling av ledarskap/ledarroll och förändrade attityder och beteenden hos 4.1. Frågeställning 1: Hur chefer/ledare som har C-uppsats 15 p HT 2010 Yrkesroll och organisationskultur -En kvalitativ studie om organisationskultur, ledarskap Undersökningens frågeställning är Ledarskap och Organisation Kandidatnivå 15 hp HT-13 Handledare: Anders Edvik Transformativt Ledarskap 1.2 Syfte & frågeställning Huvudområde: Företagsekonomi med inriktning ledarskap, 15 hp Kurskod: FÖ9014 KANDIDAT uppsats Stockholm 2018-06-11 Handledare: Professor Mike Danilovic och Professor Tomas Müllern Examinator: Professor Mike Danilovic En kvalitativ undersökning av Luftstridsskolans verksamhetsledning och organisation. Frågeställning Detta är en uppsats i didaktik. I frågeställningen har en avgränsning gjorts med inriktning mot de samhällsorienterande ämnenas didaktik, med fokus på grundskolan. Vad har grundskolerektorer för särskilda tankar kring dessa ämnen när det gäller sitt eget ledarskap, IKT och undervisning?